Для митного брокера у Києві не має важкої роботи, є тільки митні формальності!

(097) 520-18-88
 • Митне оформлення вантажів

  Під час перетину митного кордону, починається митне оформлення вантажів, а саме виконаня митних формальностей митним брокером з метою дотримання вимог митного законодавства України.

  Брокер далі
 • Оформлення дозвільних документів

  Митний брокер CustomBrokers, пропонує заздалегіть підготуватись до митного оформлення і отримати необхідні сертифікати, висновки і дозвола. Скористайтесь додатковою послугою митного брокера і будете озброєні всіма дозвільними документами для митного оформлення.

  Брокер далі
 • Митно-брокерські послуги

  До обов'язків митного брокера входить облік (акредитація) суб'єкта ЗЕД на митниці Міндоходів, митне оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень, товарів, що переміщуються транзитом, забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України при митному оформленні. Відбір проб і зразків товарів для аналізу і експертизи в митній лабораторії.

  Брокер далі
 • Транспортно-експедиційні послуги

  До транспортно-експедиційних послуг відноситься організація превезення вантажів: авіа, морським, залізничним і автомобільним транспортом. Разробка логістичних схем, розрахунок і оптимізація логістичних витрат, забезпечення контролю за доставкою вантажу.

  Брокер далі

Що таке УКТ ЗЕД? Рішення чи Висновок УКТ ЗЕД? Що передбачає ведення УКТ ЗЕД?

 
Митнi органи здiйснюють контроль правильностi класифiкацiї товарiв, поданих до митного оформлення, згiдно з УКТ ЗЕД. Висновки iнших органiв, установ та органiзацiй щодо визначення кодiв товарiв згiдно з УКТ ЗЕД при митному оформленнi мають iнформацiйний або довiдковий характер.
 

Безпосереднє керiвництво здiйсненням державної митної справи покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи.

Главою 11 МКУ врегульовано питання ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД), її структури та класифiкацiї товарiв.

Частиною першою статтi 67 МКУ встановлено, щоУКТ ЗЕД складається на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв та затверджується законом про Митний тариф України.

Крiм того, згiдно зi статтею 68 МКУ веденняУКТ ЗЕД здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Ведення УКТ ЗЕД передбачає:

вiдстеження та облiк змiн i доповнень до Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, пояснень та iнших рiшень щодо її тлумачення, що приймаються Всесвiтньою митною органiзацiєю;

пiдготовку пропозицiй щодо внесення змiн доУКТ ЗЕД;

деталiзацiю УКТ ЗЕД на нацiональному рiвнi та введення додаткових одиниць вимiру;

забезпечення однакового застосування всiма митними органами правил класифiкацiї товарiв;

прийняття рiшень щодо класифiкацiї та кодування товарiв в УКТ ЗЕД у складних випадках;

розроблення пояснень i рекомендацiй до УКТ ЗЕДта забезпечення їх опублiкування;

своєчасне ознайомлення суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з рiшеннями та iнформацiєю (крiм тих, що є конфiденцiйними) щодо питань класифiкацiї товарiв та про застосування УКТ ЗЕД;

здiйснення iнших функцiй, необхiдних для ведення УКТ ЗЕД.

Згiдно зi статтею 69 МКУ товари при їх декларуваннi пiдлягають класифiкацiї, тобто у вiдношеннi товарiв визначаються коди вiдповiдно до класифiкацiйних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД.

Митнi органи здiйснюють контроль правильностi класифiкацiї товарiв, поданих до митного оформлення, згiдно з УКТ ЗЕД.

 

У разi виявлення пiд час митного оформлення товарiв або пiсля нього порушення правил класифiкацiї товарiв митний орган має право самостiйно класифiкувати такi товари.

Рiшення митних органiв щодо класифiкацiї товарiв для митних цiлей є обов'язковими. Такi рiшення оприлюднюються у встановленому законодавством порядку. У разi незгоди з рiшенням митного органу щодо класифiкацiї товару декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити це рiшення у порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу.

Висновки iнших органiв, установ та органiзацiй щодо визначення кодiв товарiв згiдно з УКТ ЗЕД при митному оформленнi мають iнформацiйний або довiдковий характер.

Разом з тим зазначаємо, що вiдповiдно до Указiв Президента України вiд 24.12.2012 р. N726 "Про деякi заходи з оптимiзацiї системи центральних органiв виконавчої влади" та вiд 18.03.2013 р. N141 "Про Мiнiстерство доходiв i зборiв" утворено Мiнiстерство доходiв i зборiв шляхом реорганiзацiї Державної податкової служби та Державної митної служби. У зв'язку з цим Законом України вiд 04.07.2013 р. N405-VII до Митного кодексу України будуть внесенi змiни, що стосуються питань адмiнiстративної реформи.

Надання правової оцiнки дiям органiв державної влади не належить до повноважень Мiнiстерства юстицiї.

Водночас зазначаємо, що згiдно з частинами першою та четвертою ст. 7 Митного кодексу України (далi - МКУ) порядок i умови перемiщення товарiв через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механiзмiв тарифного i нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, справляння митних платежiв, ведення митної статистики, обмiн митною iнформацiєю, ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, здiйснення вiдповiдно до закону державного контролю нехарчової продукцiї при її ввезеннi на митну територiю України, запобiгання та протидiя контрабандi, боротьба з порушеннями митних правил, органiзацiя i забезпечення дiяльностi митних органiв та iншi заходи, спрямованi на реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, становлять державну митну справу.
 

Основні статті митного брокера

Новини з митниці Міндоходів:

→ Как оформить перемещение товаров через таможенную границу СЭЗ «Крым»: разъяснения ГФСУ | 11-12-2016, 14:20

Налоговики в письме от 26.09.2014 г. № 5626/7/99-99-24-01-06-17 рассмотрели особенности осуществления таможенных формальностей, связанных с перемещением товаров, транспортных средств коммерческого назначения через административную границу свободной экономической зоны «Крым».
 
→ Затверджено новий перелік тестових завдань для перевірки знань агентів з митного оформлення вантажів (представників митних брокерів) | 11-12-2016, 14:20

Перелік тестових завдань митних брокерів скачати і відповіді на тести митного брокера вже скоро...
 
→ Митниця більше не вимагатиме Листи-роз'яснення Мінприроди!!! | 11-12-2016, 14:20

Щодо Листів-роз'яснення Міприроди
 
Враховуючи, що законами України не передбачено подання органам доходiв i зборiв листiв Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України про вiдсутнiсть озоноруйнiвних речовин у товарах, законодавчi пiдстави щодо контролю органами доходiв i зборiв зазначених листiв Мiнприроди при митному оформленнi товарiв, перелiк яких наведений у додатку 4 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013 N 950, вiдсутнi.
FAQ
Cтрок перебування товарів і ТЗ комерційного призначення у пунктах пропуску?
Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянам?
Помилково ввезені товари?
Строки доставки товарів та документів у митницю призначення?
Перелік особистих речей громадян?
Права та обов'язки перевізника?
Акредитація (облік) на митниці суб'єктів зовнішньоекномічної діяльності
Ціни на послуги митного брокера
Митний кодекс України онлайн
Яндекс.Метрика